Vylož můj sen

Ano, chci výklad svého snu

VOP

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

I. Obecná ustanovení

1. Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti SIZEMORE s.r.o., IČ: 281 21 171 se sídlem Balbínova 206/16, 120 00 Praha 2 - Vinohrady jako provozovatele (dále jen „prodávající“) webové stránky www.vylozmisen.cz (dále jen „web“) a poskytovatele služeb popsaných v těchto VOP dostupných na webu.

2. Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.vylozmisen.cz.

3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto VOP podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

6. Tyto VOP jsou v souladu se zákonem.

II. Informace o službě a cenách

1. Informace o službě (online výklad snu), včetně uvedení ceny služby jsou uvedeny u jednotlivé služby na webu. Ceny služby zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webu. 

2. Veškerá prezentace služby umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku služby prostřednictvím své objednávky na webu.

2. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu (online výklad snu). 

3. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Poté je kupující přesměrován do platební brány a vyzván k úhradě objednávky.

4. Platby kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion. Payment Zrt je instituce pod dohledem Maďarské národní banky a číslo jeho licence je H-EN-I-1064/2013.”

5. Neprodleně po úspěšné úhradě objednávky se kupujícímu na webu zobrazí výklad snu. Pokud kupující zadal požadavek k zaslání výkladu snu na e-mail, obdrží kupující současně výklad snu na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. 

6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.

7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služby na webu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou objednávku. Pozměněná objednávka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Platební podmínky a dodání služby

1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby: platební kartou nebo mobilní platbou Google Pay a Apple Pay

2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná v okamžiku objednání – uzavření kupní smlouvy.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5. Přijetí platby se zobrazí kupujícímu na webu. Kupující má možnost stáhnout si daňový doklad – fakturu. 

V. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba (online výklad snu) po dobu užívání nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující čerpá přístup k online výkladu snu, bude mu tento přístup umožněn. Nezodpovídá však za případné překážky na straně kupujícího (přerušení připojení k internetu, závada na zařízení, kterým se kupující připojuje apod.). Prodávající nezodpovídá za obsah výkladu.

2. V případě vady znemožňující čerpání služby (online výklau snu) má kupující právo na náhradní časový limit ve stejném rozsahu a vrácení peněz.

3. O případném problému musí kupující bezodkladně informovat prodávajícího na e-mailu sekretariat@pineta.cz.

4. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností zákazníků, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se zákazník může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

5. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

VI. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto VOP. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a užívat webové stránky nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od dne 1.9.2023

Kontaktní údaje: SIZEMORE s.r.o., Balbínova 206/16, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 28121171, tel.: +420 591 160 062 (po-pá 8:00-15:00), e-mail sen@sizemore.cz